Zmiany w umowie o pracę

Od 26 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Wprowadzone do kodeksu pracy zmiany mają na celu zwiększenie ochrony pracowników, zapewnienie pracownikom lepszego dostępu do informacji dotyczących ich zatrudnienia oraz poprawienie warunków pracy.

Do tej pory umowa o pracę, którą pracodawca zawierał z pracownikiem, musiała zawierać informacje dotyczące stron umowy, rodzaju umowy, warunków pracy i płacy oraz datę jej zawarcia. Nowelizacja z 8 lutego wprowadza obowiązek określenia w umowie o pracę adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby jego adresu zamieszkania.

Pracownik, który jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, raz w ciągu roku, może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub bardziej bezpieczne warunki pracy, w szczególności polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu. Taki wniosek, w miarę możliwości pracodawca powinien uwzględnić.

Nowe przepisy nałożyły na pracodawcę liczne obowiązki informacyjne względem pracownika. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia go do pracy m.in. o przysługujących mu przerwach w pracy, zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, prawie do szkoleń, jeżeli takie są zapewniane. Dodatkowo, do obowiązków pracodawcy należy poinformowanie pracowników o możliwości awansu oraz wolnych stanowiskach pracy. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania z innym pracodawcą w stosunku pracy lub w innym stosunku prawnym z tytułu świadczenia pracy.

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/widok-z-boku-kobiety-sciskajace-rece_33755238.htm#page=3&query=umowa%20o%20prac%C4%99&position=1&from_view=search&track=ais