Estoński CIT

Estoński podatek zwany inaczej Estońskim CIT lub ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych wszedł w życie na 01.01.2021 r.

Głównym założeniem nowej formy opodatkowania spółek z o.o., spółek akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych jest brak naliczenia podatku w przypadku, kiedy wypracowany zysk pozostaje w firmie i jest przeznaczony na przyszłe inwestycje. Ponadto, ustawodawca wprowadził uproszenie rozliczeń rachunkowych poprzez usunięcie ewidencji podatkowej a co za tym idzie konieczności miesięcznego ustalania dochodu oraz obniżenie opodatkowania. Podatek naliczany jest w momencie wypłacenia zysku. Wyjątek stanowią wypłaty wynagrodzeń dla wspólników w wysokości do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia oraz zwrot pożyczki. Warto również wspomnieć, że podatnicy chcący skorzystać z Estońskiego CIT będą mogli rozliczyć straty podatkowe z lat ubiegłych.

Estoński CIT jest rozwiązaniem kierowanym do miko, małych i średnich spółek kapitałowych, w których przychód nie przekracza 100 milionów złotych a udziałowcami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Aby przejść na tę formę opodatkowania należy spełnić dodatkowo następujące warunki:

  • spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach,
  • przychody pasywne spółki powinny być niższe niż przychody z działalności operacyjnej,
  • spółka, średniorocznie powinna zatrudniać na umowę o pracę lub inne umowy cywilnoprawne co najmniej 3 pracowników, z wyłączeniem udziałowców i wspólników. Wydatki poniesione na wynagrodzenia powinny wynosić najmniej trzykrotność średniej krajowej. Dla małego podatnika próg ilości zatrudnianych pracowników w pierwszym roku został obniżony do jednej zatrudnionej osoby,
  • spółka obowiązuje się do ponosić nakłady na inwestycje.

Należy zaznaczyć, że inwestycje winny być wykazywane w kwocie wskazującej wzrost wykazywany poprzez zwiększenie ilościowe nowych środków trwałych w spółce. Wzrost uzależniony jest od stanu początkowego środków trwałych i dla każdej spółki będzie on kwotowo różny.

W ustawie wyróżnia się dwa modele wzrostu nakładów inwestycyjnych, które musi spełnić spółka rozliczająca się zryczałtowanym podatkiem. Pierwszy mówi o wzroście nakładów inwestycyjnych o 15% – większym niż 20 tysięcy złotych w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych. Drugi model mówi o wykazaniu wzrostu na inwestycje w okresie czterech lat podatkowych o co najmniej 33%, nie mniejszej jednak niż 50 tysięcy złotych. Ustawodawca w projekcie ustawy przygotował tzw. premię dla pionierów, która przez pierwsze dwa lata od wprowadzenia ryczałtu zwalnia spółkę z obowiązku posiadania nakładu inwestycyjnego.

Chęć zmiany formy opodatkowania na ryczałt od podatku dochodowego spółka deklaruje w rocznym rozliczeniu podatkowym na koniec roku podatkowego.

Stawki podatku oraz odliczenia w PIT

 Rodzaj

podatnika

 Poniesione nakłady

inwestycyjne

 Stawka

Stopa odliczenia części CIT od

PIT wspólników z tytułu

dywidendy**

 

Łączne opodatkowanie

przy prawie do

odliczenia

Mały

Standardowe

15%

41%

25%

Zwiększone*

10% 71%

20%

Duży

Standardowe 25% 37%

30%

Zwiększone*

20% 51%

25%

*Nakłady większe niż 50% w okresie 2-letnim lub 110% w okresie 4-letnim opodatkowania ryczałtem.

**Odliczenie od podatku PIT na poziomie wspólnika ustala się według następującego wzoru: (udział podatnika w kapitale spółki

* zapłacony przez spółkę podatek CIT) x 41% / 71% / 37% / 51%. Prawo do odliczenia dotyczy wyłącznie dywidendy.