Zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 – SLIM VAT

Pakiet SLIM VAT obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom rozliczenia w VAT. Ustawodawcy postanowili doprecyzować zagadnienia związane z zasadami m.in. rozliczania korekt in minus, zaliczek w eksporcie towarów oraz prawie do odliczenia VAT.

Nowelizacja przepisów pozwala podatnikom na obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca. Zastosowanie korekty in minus w dacie wystawienia jest możliwe pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej ustalenie warunków obniżenia podstawy opodatkowania z nabywcą. Ponadto przyjęte warunki powinny być spełnione i zgodne z wystawioną fakturą korektą.

Przepis ten nie ma zastosowania do faktur in minus wystawionych przed 1 stycznia 2021 r.  Do końca roku 2021 r. istnieje możliwość stosowania poprzednich przepisów dotyczących korekt in minus, z zastrzeżeniem zawarcia pisemnej zgody pomiędzy sprzedawcą i nabywcą przed wystawieniem faktury korygującej.

Zapisy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług sankcjonują przepisy dotyczące korekt in plus. Rozliczenia te mają być dokonywane w okresie wystawienia faktury korygującej.

Nowelizacja ustawy dotycząca zaliczek na eksport towarów wydłuża termin wywozu towaru do 6 miesięcy.  Okres ten biegnie od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Zasadność zastosowania stawki 0% przy eksporcie towaru należy wykazać poprzez odpowiedni dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT.

Ustawa o tzw. Pakiecie SLIM VAT wprowadziła szereg drobnych zmian. Dokonano wydłużenia okresu możliwości odliczenia VAT bez dokonywania korekty deklaracji do 4 miesięcy. Podwyższono kwotę na nieewidencjonowane prezenty o niskiej wartości do 20 zł. Dodano w VAT możliwość wykorzystania zasady przeliczania kursu walut w dacie sprzed wykonania usługi, stosowanej do ustalenia przychodu w podatku dochodowym. Usunięto zakaz odliczenia podatku VAT w przypadku nabycia oraz późniejszej odsprzedaży usług noclegowych.