Umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna to umowa zawierana na podstawie przepisów prawa cywilnego. Reguluje ona relacje między osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi określając wzajemne prawa i obowiązki.

Umowy cywilnoprawne stosowane są przy zatrudnieniu pracownika na umowę zlecenie jak i na umowę o dzieło dla wykonania określonych czynności bądź zadań. Zasadami zawierania umów cywilnoprawnych, do których zaliczane są umowa zlecenia oraz umowa o dzieło regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Decydujący wpływ na to, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, ma nie nazwa umowy zawartej między stronami, lecz warunki świadczenia pracy.

Najważniejszą cechą odróżniającą umowy cywilnoprawne od umowy o pracę jest brak podporządkowania wykonawcy, czyli pracownika powierzającemu pracę. Oznacza to, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może pracować w godzinach i miejscu ściśle wyznaczonych przez pracodawcę i podlegać przełożonym tak, jak pracownik na umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne dają dużo większą swobodę niż umowa na podstawie stosunku pracy, czyli umowa o pracę. Jednocześnie nie zapewniają pracownikowi prawa do np. płatnego urlopu wypoczynkowego czy macierzyńskiego.

Pracodawca zawierający umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/ludzie-biznesu-podpisuje-umowe_6766145.htm#page=2&query=umowa%20cywilnoprawna&position=35&from_view=search&track=ais&uuid=de2bbaf5-f6d6-45ca-86d9-823fd233365d