Jak utrzymać pracowników w trakcie epidemii?

 

Jako że wielu przedsiębiorców zanotowało duży spadek obrotów, a część z nich musiała zamknąć swoje zakłady na pewien okres czasu, rząd przygotował pakiet rozwiązań aby pracownicy takich firm mogli czuć się bezpiecznie i nie byli zwalniani w związku z ciężką sytuacje pracodawców.

  1. Dofinansowywanie wynagrodzeń.

Przedsiębiorca musi spełnić jednak pewne warunki. Aby skorzystać z takiego dofinansowania musi odnotować spadek  sprzedaży wciągu 2 miesięcy 2020 roku w wysokości co najmniej 15 %[1] (w ujęciu ilościowym lub jakościowym) w stosunku do analogicznie przypadających 2 miesięcy roku poprzedniego, oraz nie może zalegać z opłacaniem składek. Dodatkowo dofinansowanie przysługuje tylko na pracowników, których wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca nie przekraczało 300%  15 681 zł brutto.

Istnieją dwa rozwiązania w tarczy kryzysowej, które mają na celu dofinansować pracownika.

Gdy firma jest w objęta przestojem ekonomicznym- gdy pracownik nie wykonuje swojej pracy z przyczyn niezależnych od niego.  Wówczas jest mu płacone wynagrodzenie obniżone o najwyżej 50%, ale nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie w zależności od wymiaru czasu pracy.

Gdy pracownikowi obniżono wymiar czasu pracy- Pracownikowi można zmniejszyć wymiar czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do połowy pełnego etatu.

W tym celu pracodawca powinien złożyć w Wojewódzkim Urzędzie pracy odpowiedni wniosek, porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy oraz wykaz pracowników, na których pracodawca wnosi o dofinansowanie. Wszystkie te dokumenty można znaleźć na stronie gov.pl .

 

  1. Pomoc dla osób na umowie zlecenie.

Jeżeli zleceniobiorca zawarł umowę ze zleceniodawcą przed 1 lutego 2020 roku i wynagrodzenie z tytułu tej umowy wynosi ponad 50% minimalnego wynagrodzenia  może skorzystać z tego rozwiązania tarczy antykryzysowej. Wniosek o świadczenie należy złożyć u zleceniodawcy. Świadczenie przysługuje w kwocie 2080 zł brutto. Zleceniobiorca może otrzymać tylko jedno świadczenie postojowe. Do wniosku zleceniobiorcy powinno być dołączone oświadczenie potwierdzające nie wykonanie umowy w związku z przestojem w działalności oraz informacje kiedy i na jaką kwotę została zawarta umowa.

 

 

[1] Lub 25% w ciągu jednego miesiąca w 2020 roku w porównaniu do poprzedniego  miesiąca.