Prosta Spółka Akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) w założeniu ma być uproszczoną wersją spółki akcyjnej, która dedykowana jest dla nowych i młodych firm oraz startupów. PSA będzie można zawiązać jednoosobowo, przy współudziale kilku osób lub osób prawnych z wyłączeniem jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prosta spółka akcyjna powstanie na mocy umowy spółki określającej m.in. nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, organy spółki, liczbę i serie akcji oraz czas trwania spółki. Ustawodawca, w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rejestracji przewiduje możliwość zawiązania spółki poprzez wzór dostępny na dedykowanym systemie S24 lub tradycyjnie, w kancelarii notarialnej.

Akcjonariusze, posiadający akcje spółki będą tworzyć najważniejszy organ spółki – walne zgromadzenie. Do kompetencje akcjonariuszy będzie należeć m.in. wybór modelu zarządzania w spółce.  Ustawa przewiduje dwa modele: monistyczny i dualistyczny. Model monistyczny znany z obecnie działających spółek akcyjnych przewiduje powołanie zarządu oraz rady nadzorczej. Model dualistyczny zakłada powstanie Rady Dyrektorów, który łączy w sobie kompetencje zarządu i rady nadzorczej.

Kapitał spółki będzie wynosił co najmniej 1 zł. Akcje spółki PSA będą miały charakter pieniężny lub niepieniężny, w którego skład będą wchodzić m.in. prawa majątkowe oraz świadczenie pracy. Ustawa przewiduje, że ogólna wartość akcji nie musi być równa kwocie kapitału akcyjnego a kapitał spółki nie będzie ujawniany w umowie spółki.  Akcje rejestrowane w formie cyfrowej będą prowadzone przez domy maklerskie lub kancelarie notarialne. W momencie wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy następuje nabycie akcji.

Rozwiązanie prostej spółki następuje z przeprowadzeniem likwidacji lub bez, w wyniku decyzji akcjonariuszy, zapisów umowy spółki lub po ogłoszeniu upadłości. Istotną zmianą w likwidacji spółki PSA w porównaniu do innych spółek kapitałowych jest możliwość przeniesienia, większością ¾ głosów akcjonariuszy, na walnym zgromadzeniu całego majątku spółki na jednego akcjonariusza. Tym samym zobowiązuje on się do pokrycia wierzytelności spółki i roszczeń reszty akcjonariuszy. Decyzję o dopuszczeniu takiego przejęcia podejmuje sąd rejestrowy.

Definitywne rozwiązanie prostej spółki akcyjnej odbywa się poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

Termin wprowadzenia do polskiego systemu prawnego Prostej Spółki Akcyjnej został przesunięty z 01.03.2021 r. na 01.07.2021 r.