Ulga na zakup kasy fiskalnej

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

Przedsiębiorcy mają prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydaną na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu. Kwota odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota ta w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego to podatnik ma prawo do zwrotu jej różnicy na własny rachunek bankowy lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Aby skorzystać z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup;
  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi odpowiednio wypełnić plik JPK V7. Zakup kasy wykazywany jest w deklaracji VAT najwcześniej w miesiącu zakupu kasy bądź w kolejnych miesiącach lecz nie później niż 6 miesięcy od jej zakupu w pozycji zwrotu ulgi na kasę fiskalną.

Natomiast podmioty zwolnione z VAT w celu skorzystania z ulgi powinny złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot ulgi na rachunek bankowy.