PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja zajmująca się wsparciem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Fundusz ten ma na celu poprawę jakości życia i integrację społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

PFRON finansuje projekty i programy mające na celu integrację społeczną oraz wsparcie edukacyjne i zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Fundusz wspiera także przedsięwzięcia związane z dostosowaniem środowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PFRON jest finansowany głównie z odprowadzenia pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników na pełnym etacie. Jeżeli więc pracodawca zatrudnia minimum 25 osób i jednocześnie nie zatrudnia osób z niepełnosprawnością, bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% wśród ogólnego stanu zatrudnienia, będzie zobowiązany opłacać składki na PFRON.

Składki na PFRON są ustalane na podstawie wynagrodzeń pracowników i stanowią pewien procent tych wynagrodzeń. Wysokość kwoty do zapłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (albo 2%), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wyjątek stanowią podmioty, które są publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, żłobkiem oraz klubem dziecięcym – wówczas omawiany obowiązek zanika już przy 2% ogólnego stanu zatrudnienia.

Zwolniony z wpłat na PFRON zostanie pracodawca, który:

  • prowadzi dom pomocy społecznej, którego celem statutowym nie jest osiągnięcie zysku;
  • prowadzi hospicjum, którego celem statutowym nie jest osiągnięcie zysku;
  • prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy bądź publiczną lub niepubliczną jednostkę organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
  • prowadzi przedsiębiorstwo, które jest w likwidacji lub wobec którego ogłoszono upadłość.

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/widok-z-boku-osob-pracujacych-w-biurze_32879758.htm#page=2&query=praca%20z%20osobami%20niepe%C5%82nosprawnymi&position=26&from_view=search&track=ais