SZKOLENIA BHP W CZASIE PANDEMII

 

  1. Instruktaż ogólny BHP dla pracownika nowozatrudnionego (w ramach szkolenia wstępnego BHP) można realizować w formie zdalnej
  2. Instruktaż stanowiskowy (w ramach szkolenia wstępnego BHP) trzeba realizować praktycznie przy fizycznej obecności pracownika.
  3. Szkolenia okresowe pracowników których termin wygaśnięcia szkolenia okresowego przypada na okres pandemii, może zostać wykonane po okresie pandemii w ciągu kolejnych 60 dni – tym samym ważność szkolenia przedłuża się na czas pandemii + 2 miesiące po jej ustaniu.

 

18 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. poz. 695), która to znowelizowała w art. 73 ustawę z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Tym sposobem w znowelizowanej ustawie w art. 12e mamy wyjaśnienie dotyczące organizacji szkoleń BHP wstępnych i okresowych na czas epidemii koronawirusa.

 

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

Znowelizowana ustawa przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (co jest
w praktyce realizowane przez specjalistę BHP współpracującego z OptiWay,
z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania sieciowego do przeprowadzania telekonferencji – zgodnego z wymaganiami RODO)

Z tej możliwości wyłączony jest jednak instruktaż stanowiskowy[1]:

  • pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym,
  • pracowników zatrudnionych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracowników przenoszonych na stanowisko, o którym mowa w obu podpunktach powyżej,
  • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Trzeba pamiętać, że pracownikom należy dostarczyć, np. pocztą elektroniczną, komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia danego szkolenia online.

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Nowelizacja ustawy reguluje także rozwiązania dotyczące szkoleń okresowych BHP. Jeśli termin przeprowadzenia takiego szkolenia przypadnie w okresie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii,

termin ten wydłuża się do 60-go dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (o ile nie zostanie ogłoszony stan epidemii) albo stanu epidemii.

W celu niegenerowania zaległości w zakresie szkleń okresowych OptiWay dla podmiotów, które podjęły współpracę w ramach wsparcia BHP, szkolenia okresowe realizuje są w formie zdalnej, na tej samej zasadzie jak instruktaż ogólny BHP
(w ramach szklenia wstępnego BHP). Pozwoli to na płynne przejście tych firm na funkcjonowanie zgodne z wymagania przepisów BHP już w okresie po pandemicznym, kiedy to ważniejsza będzie bieżąca działalność firm niż nadrabianie zaległości szkoleniowych.

 

 

 

[1] Dla przypomnienia, instruktaż stanowiskowy zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,
a także studentów odbywających praktykę studencką.