Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK to prywatny system dobrowolnego gromadzenia oszczędności przy współudziale pracownika, pracodawcy oraz państwa. Składa się on z czterech rodzajów wpłat: wpłaty podstawowej, wpłaty dodatkowej, wpłaty powitalnej oraz dopłaty rocznej.

Wpłata podstawowa dokonywana jest co miesiąc przez pracodawcę oraz pracownika. Podmiot zatrudniający finansuje wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Podmiot zatrudniany wpłaca 2,5% kwoty ze swojego wynagrodzenia.

Przez wpłaty dodatkowe rozumie się wszelkie wpłaty ponad obowiązujące. Pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłat dodatkowych jednak nie wyższych niż 2,5% wynagrodzenia osoby zatrudnianej. Pracownik również może powiększyć procent wpłat, maksymalnie o 2% kwoty wynagrodzenia.

Uczestnik PPK otrzymuje jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł pod warunkiem, że pracodawca zawrze w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK a okres uczestnictwa w programie nie będzie krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe.

W związku z uczestnictwem w PPK państwo dokonuje wpłat rocznych w wysokości 240 zł dla każdego beneficjenta programu, który zgromadził na swoim rachunku środki równe sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych nakłada na pracodawcę dwa obowiązki. Podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników dokonuje wyboru instytucji finansowej i podpisuje umowę w formie elektronicznej o zarządzanie rachunkami PPK pracowników. Jeżeli ogół pracowników nie zdecyduje się na przystąpienie do PPK, pracodawca składa deklarację rezygnacji z PPK. Na tym etapie kończą się formalności związane z dołączeniem do programu.

W przypadku chęci przystąpienia pracowników do PPK pracodawca zobowiązany jest do podpisania umowy o zarządzanie rachunkami PPK na 10 dni kalendarzowych przed podpisaniem umowy o prowadzenie rachunków PPK. Pracodawca zawiera umowę na prowadzenie PPK w imieniu pełnoletnich pracowników, którzy zgodzili się przystąpić do PPK i którzy nie przekroczyli 55 roku życia.

Wpłaty do PPK dokonywane są w kolejnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu podpisania umowy. Pracodawca przekazuje środki w imieniu swoim i pracownika do instytucji finansowej najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca, w którym składki były pobrane.

Wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych podzielono na cztery etapy.

Pierwszy etap dotyczy firm zatrudniających powyżej 250 pracowników zgodnie ze stanem na 31.12.2018 r. Termin zawierania umów o zarządzanie PPK zakończył się 25.10.2019 r. a podpisania umów o prowadzenie PPK 12.11.2019 r.

Drugi oraz trzeci etap wprowadzania PPK obowiązuje firmy, które na dzień 30.06.2019 r. zatrudniały co najmniej 50 pracowników lub na dzień 31.12.2019 r. zatrudniały nie mniej niż 20 pracowników. Termin podpisania umów o zarządzanie PPK upłynął 27.10.2020 r. a w przypadku umów o prowadzenie PPK 10.11.2020 r.

Ostatni etap dotyczy pozostałych pracodawców niezakwalifikowanych do wcześniejszych etapów oraz instytucje sektora publicznego. Termin zawierania umów o zarządzanie dla pracodawców kwalifikujących się do tego etapu upływa z dniem 26.03.2021 r. a podpisania umów o prowadzenie rachunków z dniem 10.04.2021 r. Instytucje sektora publicznego zobowiązane są do podpisania umów o zarządzenie PPK do 23.04.2021 r. oraz umów o prowadzenie PPK do 10.05.2021 r.