Tarcza antykryzysowa 6.0 a świadczenia dla przedsiębiorców

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o Tarczy antykryzysowej 6.0 rozszerza listę przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się pomoc.

W celu ubiegania się o: zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020, jednorazowego postojowego za listopad 2020 w wysokości ok. 2080 zł, dopłat do wynagrodzeń pracownika w kwocie ok. 2000 zł przez okres trzech miesięcy oraz mikropożyczki do 5000 zł przedsiębiorca musi wykazać, że na dzień 30 września 2020 prowadził działalność gospodarczą. Ponadto, w październiku lub listopadzie 2020 jego przychód był niższy o 40% do analogicznych miesięcy w roku 2019. W przypadku dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy możliwe jest wykazanie spadku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Kody PKD uprawniające do skorzystania wyżej wymienionych form pomocy z tarczy antykryzysowej 6.0:

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (możliwość skorzystania tylko z postojowego)

56.10.A restauracje

56.10.B ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z, Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z działalność fotograficzna

77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (możliwość skorzystania tylko z postojowego)

79.11.A Działalność agentów turystycznych (możliwość skorzystania tylko z postojowego)

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki (możliwość skorzystania tylko z postojowego)

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (możliwość skorzystania tylko z postojowego)

82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali

86.90.A działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D działalność paramedyczna

90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z wspomaganie przedstawień

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z działalność obiektów sportowych

93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z pozostała działalność sportowa

93.21.Z działalność wesołych miasteczek

93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa (brak możliwości skorzystania z postojowego)

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (brak możliwości skorzystania z postojowego)

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (brak możliwości skorzystania z postojowego)

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Przedsiębiorcy działający w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. lub realizacji w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.